علیرغم استفاده روزافزون و همه گیر رسانه های اجتماعی برای فعالیت های تجاری ، تحقیقات محققان در مورد استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی اندک است و شرکت ها استراتژی های بازاریابی رسانه های اجتماعی خود را با هدایت شهود یا آزمایش و خطا مستقر می کنند. این مطالعه یک چارچوب جامع را ارائه می دهد که اقدامات استراتژیک بازاریابی رسانه های اجتماعی را شناسایی و طبقه بندی می کند. چارچوب مفهومی شامل اقداماتی است که هم از بازاریابی معامله ای و هم از روابط پشتیبانی می کند. این تحقیق همچنین استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی و اقدامات استراتژیک را در چارچوب نظریه سازمان بازاریابی قرار می دهد و در مورد تأثیر ادغام رسانه های اجتماعی بر مفهوم سازمان بازاریابی بحث می کند. این مطالعه بینش نظری ارزشمندی را درمورد اقدامات بازاریابی رسانه های اجتماعی و استقرار استراتژی های بازاریابی رسانه های اجتماعی در شرکت ها ارائه می دهد. این تحقیقات همچنین نکاتی را در مورد چگونگی به حداکثر رساندن منافع حاصل از بازاریابی رسانه های اجتماعی برای سازمان های مشتری مدار و بازار محور ارائه می دهد.