این فرم به منظور سفارش کاتالوگ های ماشین آلات و مواد اولیه تولید کنندگان طراحی گردیده است و کاتالوگ های ماشین آلاتی که تولید کنندگان نسبت به خرید آنها هنوز اقدام نکرده اند و می خواهند نسبت به خرید آنها اقدام نمایند توسط شرکت فراهم می گردد و همچنین سفارش ترجمه کاتالوگ ها نیز توسط این فرم صورت می گیرد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید