در این فرم به سفارش مشاوره و تهیه طرح های تیپ صنعتی و طرح های توجیهی پرداخته توسط کارآفرینان و صنعتگران بپردازید. گزارش تهیه شده برای این طرح ها توسط نرم افزار کامفار ۳ صورت می گیرد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید