خلاقیت و ایده ها و طرح های تولیدی و خدماتی شما جهت مطالعه توسط کارشناسان شرکت

دانشجویان و کارآفرینان عزیز می توانند هر گونه خلاقیت و ایده های جدیدی خویش را جهت مطالعه کارشناسان شرکت در داخل فرم مربوطه مطرح نمایند. تا این خلاقیت ها و ایده ها توسط کارشناسان مطالعه گردیده و نظر آنها جهت ایجاد طرح های تولیدی مربوطه به شما اعلام گردد و در صورت دارا بودن توجیه اقتصادی طرح به شما اعلام نمایند همچنین طرح های تولیدی دارای توجیه اقتصادی خلاق می تواند امکان سنجی شوند و جهت ارائه طرح به منظور ایجاد آنها توسط کارشناسان شرکت اعلام گردند.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید