تحرک رتبه ، که برای اندازه گیری میانگین تغییر مواضع رتبه نسبی با توجه به متغیرهای مطلق در طی یک بازه زمانی معین ، طراحی شده است ، می تواند برای کشف چگونگی محو شدن حافظه سفارشات رتبه بندی قیمت سهام طراحی شود. ما در مورد تغییرات در ترتیب مرتبه قیمت بسته شدن سهام ثبت شده در بازار سهام شانگهای A در طی یک دوره طولانی ۱۶ ساله تحقیق می کنیم. و می فهمیم که تحرک رتبه به عنوان یک قانون قدرت با افزایش مقیاس زمانی افزایش می یابد و در نهایت به یک سطح ثابت همگرا می شود. این رابطه قدرت و قانون نه تنها در طی یک دوره طولانی ۱۶ ساله بلکه برای هر سال متوالی نیز قابل مشاهده است ، به خصوص نمایندگان قدرت قانونگذاری آنها بسیار نزدیک هستند. شواهد تجربی نشان دهنده پویایی اساسی تحرکات قیمت سهام چین است.