این مقاله به تشریح یک روش کتابشناختی التقاطی برای بررسی شخصیت برند ، شناسایی ساختمانهای نظری و مباحث تحقیقاتی در حال ظهور در زمینه های علوم بازاریابی می پردازد. ترکیبی از نرم افزار متنوع کتابشناسی و تجزیه و تحلیل مکاتبات متعدد مربوط به موضوع ، ملاحظات چهار مرحله روش شناختی را پشتیبانی می کند ، به ویژه: (۱) بررسی اجمالی تحقیق ، (۲) نویسندگان ، (۳) معانی شناسی و (۴) مدل. یافته های کتابشناسی کاتالوگ رویکردهای تحقیق BP را ارائه می دهد. مقایسه روندهای تحقیقاتی مرتبط با سازمانهای مشهور علوم بازاریابی و تجزیه و تحلیلهای فعلی ، مباحث نوظهور تحقیق را نشان می دهد تحقیقات مستمر ، علیرغم ناهمگونی آنها ، باید روشهای کتابشناختی و تحلیل مکاتبات چندگانه را اتخاذ و بهبود بخشد.