در حال حاضر ، با توسعه سریع و محبوبیت شبکه های اجتماعی آنلاین ، بازاریابی اجتماعی در حال صعود است ، در حالی که عدم دقت و شخصی سازی در شیوه های فعلی بازاریابی اجتماعی به یک موضوع برجسته تبدیل شده است. یک راه حل اساسی برای این مسئله ، چگونگی استنباط دقیق و جامع منافع کاربر است. در تحقیقات قبلی ما (زو و همکاران ، ۲۰۱۹) ، ما یک الگوی علاقه کاربر (UIG) را که توسط یک ساختار درخت سلسله مراتبی با یک طرح فروپاشی علاقه نمایی نمایان شده ، ساختیم. برای این مطالعه ، از منظر ۲۰۲۰ ، این تفسیر پژوهشی در مورد این خط تحقیق از نظر چهار بعد برای استنباط منافع کاربر ، برخی از نظرات را ارائه می دهد: جمع آوری داده ها ، نمایندگی منافع کاربر ، ساخت و تقویت پروفایل کاربر مورد علاقه ، و ارزیابی مدل ساخته شده سرانجام ، برخی از چالش ها و فرصت ها در این حوزه برای کارهای بعدی مورد بحث قرار می گیرد.