برندسازی صنعتی به عنوان یک موضوع مهم مطرح شده است و به شرکتها این امکان را می دهد که مزیت رقابتی قابل توجهی کسب کنند ، به ویژه در بازارهایی که کالاهای تبلیغاتی کالا و خرید الکترونیکی در حال افزایش هستند. در این مقاله ، یک روش ساختاری نظری برای اندازه گیری ارزش برند ، پیشینه های آن و پیامدهای آن برای محصولات صنعتی ارائه شده است. این مدل بین ارزش تجاری و برند تجاری شرکت تمایز قایل شده است ، از عملکرد درک شده خریدار در ابعاد ترکیب بازاریابی به عنوان پیشینهای از ارزش برند استفاده می کند و آنها را به خرید مجدد و اهداف وفاداری مرتبط می کند.