مدیران پرستار گوشه ای از مدیریت پرستاری هستند و تئوری رهبری می تواند به آنها در رسیدن به موفقیت اداری کمک کند. تیم تحقیقاتی میان رشته ای ما برای بررسی تفاوت های ارتباطات مدیریت پرستاری با همکاری بالینی تشکیل دادند. در این تحقیق تأثیر تبادل رهبر-عضو ، یک نظریه رهبری که بر روابط متمرکز است ، در ۲۰۶ پرستار در یک بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی مورد بررسی قرار گرفت و با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری یافت ، اما با رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای یافت نشد. پیامدهای پرستاری برای حفظ نیروی کار پرستاری و پالایش اقدامات رهبری ارائه شده است.