مدیران ، فناوری ، داده ها و تجزیه و تحلیل ها را به عنوان یک نیروی متحول کننده در تجارت می دانند. بنابراین بسیاری از سازمانها برای حمایت از گزارشگری و تصمیم گیری ، فناوری های هوش تجاری و تحلیلی (BI&A) را به کار می گیرند. به طور سنتی ، حسابداری مدیریت پشتیبانی اصلی برای تصمیم گیری و کنترل در یک سازمان است. به همین ترتیب ، پیوندهای روشنی با استفاده از فناوریهای BI&A دارد و می تواند از آن سود ببرد. این نشان دهنده یک منطقه تحقیق جالب برای محققان حسابداری و AIS است. با این حال ، بررسی ادبیات در ژورنال های برتر حسابداری و سیستم های اطلاعاتی نشان می دهد که تا به امروز ، تحقیقات اندکی روی این پیوند صورت گرفته است. در این مقاله به بررسی ادبیات ، به شکافهای تحقیقاتی متعددی می پردازیم و چارچوبی برای بررسی رابطه بین BI و A و حسابداری مدیریت پیشنهاد می شود.