کمبود تکنسین های پرتودرمانی در ایالات متحده در حال دستیابی به تناسب بحران است ، همانطور که در یک بررسی اخیر مشخص شده است. این کمبود در طی ده سال گذشته افزایش یافته است ، زیرا تعداد تکنسین های فارغ التحصیل از تعداد دانشمندان مورد نیاز برای افزایش بخش های انکولوژی برای پرتونگاری پرتوهای کمتری برخوردار است. جدایی رادیولوژی در بخش های تشخیصی و درمانی ، از جمله برنامه های اقامت و آموزش فناوری ، این بحران را تسریع کرده است. هدف این مقاله بررسی وضعیت فعلی ، توسعه تاریخی آن و پیشنهاد رویکردهایی برای حل این کمبود نیروی انسانی است.