این مورد مستلزم تعیین تأثیر صورتهای مالی مورد انتظار و الزامات گزارش دهی مرتبط با استاندارد لیزینگ تازه اعلام شده است. مجموعه داده شامل صورتهای مالی ، افشای اطلاعات و داده های پشتیبان مربوط به Home Technology Innovations، Inc. (یک شرکت تخیلی ، خصوصی است). شما اثرات صورتهای مالی سرمایه گذاری در تعهدات لیزینگ عملیاتی موجود را ارزیابی می کنید ، احتمال انجام اعمال گزینه های تمدید اجاره را ارزیابی کرده و تأثیرات مربوط به محاسبات سرمایه اجاره ، تحقیق و آماده سازی مطالب ژورنالی لازم برای انتقال به استانداردهای جدید لیزینگ تحت GAAP و IFRS ایالات متحده ، تحقیق و تجزیه و تحلیل حسابداری برای پیچیدگی های اجاره ، و استفاده از مفاهیم تجاری گسترده تر در ارائه توصیه ها. مربیان می توانند از بین مجموعه موارد مورد نیاز خود را انتخاب کنند تا پرونده در دوره های حسابداری مالی از واسطه از طریق سطح فارغ التحصیل مورد استفاده قرار گیرد.