کمک به یک شماره ویژه در مورد هورمون ها و رقابت های انسانی. این دستنوشته به بررسی ادبیات فعلی درباره عملکرد هورمونهای استروئیدی تستوسترون و استرادیول در شکل دادن به رفتار انسان در دو زمینه کاربردی ، به ویژه رفتار مصرف کننده و تصمیم گیری (اعم از اجتماعی و اقتصادی) می پردازد. . استدلال نظری مطرح شده این است که استروئیدها این رفتارها و انتخابهای روزمره را در خدمت به منظور رقابتی تر بودن در دستیابی به اهداف بلند مدت مربوط به دستیابی به منابع ، جفت گیری موفقیت و سلطه اجتماعی شکل می دهند. علاوه بر این ، بحث در مورد افزایش تمرکز تحقیقات در مورد نقش استروئیدها در سایر حوزه های تجاری کاربردی ، کاربردهای مربوط به اکتشافات علوم پایه را در غدد درون ریز رفتاری برجسته می کند.