این مطالعه ترکیبی از بازاریابی بین المللی است که توسط مک دونالد در دو بازار مهم مختلف انجام شده است. هدف تجزیه و تحلیل و درک شباهت ها و تفاوت های اجرای استراتژی ترکیبی بازاریابی بین المللی توسط شرکت است. با استفاده از تجزیه و تحلیل مقایسه ای ، این مطالعه بر رویکرد ۴P از ترکیب بازاریابی استوار است که مبتنی بر محصول ، قیمت ، ارتقاء و تحلیل مکان است. برای این مطالعه از استراتژی بازاریابی مک دونالد در چین و هند استفاده شده است. این مطالعه نشان داد که مک دونالد انواع مختلفی از ۴P خود را در ترکیب بازاریابی بین المللی خود بر اساس هر دو روش محلی سازی و جهانی سازی اتخاذ کرده است.