مردم مکزیک هنوز به استفاده از گیاهان دارویی برای درمان مشکلات بهداشتی ساده ، از جمله کسانی که در مناطقی مانند Tlanchinol Hidalgo زندگی می کنند ، وابسته هستند ، جایی که هنوز هم می توان افرادی را پیدا کرد که به زبان ناهوا قبل از اسپانیایی صحبت می کنند. این منطقه توسط جنگل های بارانی احاطه شده است ، که کم و بیش از آن به خوبی محافظت می شود ، بنابراین مطالعات میدانی قوم شناسی کاملاً مرتبط است. دانش فرهنگی در مورد استفاده از گیاهان دارویی با غنای موجود در گیاهان اطراف همگرا می شود و این منطقه را برای انتخاب گیاهان دارویی که به طور سنتی استفاده می شوند ، ایده آل می کند.