هدف از این مطالعه غربالگری فعالیت تریپانوسیت گیاهان مورد استفاده در طب سنتی مکزیک برای معالجه بیماریهای مختلف مرتبط با عفونت های انگلی بود. Epimastigotes کشت Trpanosoma cruzi ، به مدت ۹۶ ساعت با غلظت های مختلف عصاره متانولی به دست آمده از Artemisia mexicana ، Castela texana ، Cymbopogon citratus ، Eryngium heterophyllum ، Haematoxociation brasiletto ، Lippia graveolens ، Marrubium vulgare، Persea americleusensusula Rula ، انکوبه شدند. غلظت مهاری (IC50) برای هر عصاره از طریق روش رنگ سنجی تعیین شد. از بین گونه های مورد بررسی ، عصاره های متانولی E. heterophyllum ، H. brasiletto ، M. vulgare و S. molle بیشترین فعالیت تریپانوسید را نشان دادند و درصد مهار رشد را بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد با غلظت ۱۵۰ میکروگرم بر میلی لیتر نشان می دهد. این گیاهان دارویی ممکن است منبع ارزشمندی از ترکیبات جدید زیست فعال برای درمان درمانی تریپانوزومیازیس باشند.