فن آوری های جدید حمل و نقل ، مانند وسایل نقلیه برقی ، مشترک ، اتومبیل های مستقل و میکروب تحرک ، فن آوری های مهم مختل کننده تولید تغییرات چشمگیر در بخش حمل و نقل و محیط ساخته شده است. فن آوری های جدید حمل و نقل به سرعت در مناطق شهری در سراسر جهان گسترش یافته است. استفاده از اسکوترهای الکترونیکی ، دوچرخه های الکترونیکی یا خدماتی مانند Uber یا Lift به طور قابل توجهی بر تحرک شهری ، تغییر رفتار سفر و تعیین کننده های بهداشتی مرتبط با حمل و نقل تأثیر گذاشته است. در این فصل به تعیین کننده های سلامت در ارتباط با فن آوری های جدید حمل و نقل و چگونگی تأثیرگذاری این فناوری ها بر سلامت عمومی پرداخته می شود.