امروزه حفظ مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است که با وفادار ساختن آنها نسبت به سازمان حاصل می‌شود. پیشرفت سریع ارتباطات و فناوری اطلاعات و رقابت شدید میان سازمان‌ها در جذب، حفظ و نگهداری مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به پیدایش مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری گردیده که متکی بر فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه برای ‌پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری، دلایل زیادی وجود دارد از جمله بهبود رضایت مشتری، حفظ مشتری، کاهش هزینه‌ها و جذب مشتری. آنچه که امروز برای سیستم بهداشت و درمان ارزش می‌آفریند، ایجاد ارتباط مستمر با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌ها به عنوان راهکاری برای خدمات دهندگان آن است تا بتوانند آنچه مربوط به بیماران است را برای ارتباط برقرار کردن با آنها، دادن اطلاعات به موقع و پیگیری نتایج و اقدامات به موقع برای آنها فرا گرفت. هدف از این تحقیق، بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌ها و ارائه چارچوبی در این زمینه می‌باشد. این تحقیق با هدف نظری و به شیوه توصیفی – تحلیلی اجرا می¬شود. اطلاعات از منابع کتابخانه¬ای ‌جمع‌آوری شده¬اند