اگر سازمانها بخواهند کارمندان با استعداد را حفظ کنند ، مدیریت متخصصان مهندسی بسیار مهم است. ارتقاء رضایت شغلی مهندسین از طریق کار ، شرایط شخصی و فرهنگی ابزاری اساسی برای پرداختن به آرزوها و افزایش عملکرد آنها است. این تحقیق تجربی همه این موارد را با داده های ۸۴۶ مهندس اسپانیایی بررسی می کند. با تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ، نتایج نشان می دهد که تعهد سازمانی ، سطح درآمد ، مناسب بودن شغل و فرهنگ حمایت از تعادل زندگی و کار ، رضایت شغلی مهندسان را بهبود می بخشد. تعهد سازمانی مهمترین مسئله است. سطح درآمد و شایستگی شغلی دومین عامل مهم در تعیین رضایت شغلی مردان و زنان است.