اینترنت با ویژگی های چندرسانه ای فعلی و در حال ظهور ، فرصت های کافی و به ویژه برای مقابله با ماهیت نامشهود این سرویس و تبدیل متغیرهای ترکیبی بازاریابی برای به دست آوردن پتانسیل اطلاعاتی و معاملاتی اینترنت و ایجاد مزیت رقابتی فراهم می کند. در این مطالعه از تجزیه و تحلیل محتوا استفاده شده است تا وب سایتهای یک گروه منتخب (۴- و ۵ ستاره) هتل ها در ترکیه از نظر ویژگی های طراحی سایت (تعامل ، ناوبری و عملکرد) و شیوه های بازاریابی سایت در اینترنت تحلیل شود. این مطالعه همچنین تغییرات در طراحی و استفاده از عناصر بازاریابی در اینترنت را بر اساس نوع هتل (هتل های تفریحی ۴ و ۵ ستاره و گذرا) بررسی می کند. این یافته ها نشان داد که هتل ها در ترکیه از اینترنت با تمام توان خود استفاده نمی کنند و به طور مؤثر در بازاریابی از هتل های خود صرف نظر از نوع هتل استفاده می کنند.