این مقاله یک الگوی انتخاب نمونه کارها را ایجاد می کند که امکان ریسک در سرمایه گذاری های ثابت و مالی را برای گرفتن رفتار مالی شرکت های غیر مالی فراهم می کند. با استفاده از داده های پانل سطح شرکت از شرکتهای غیر مالی غیر فهرست شده در چین طی دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ ، متوجه می شویم که نسبتاً ریسک در سرمایه گذاری ثابت و نرخ شکاف بازده بین سرمایه گذاری های مالی و ثابت نقش های مهمی در رفتار مالی دارند شرکت های نمونه کامل. تجزیه و تحلیل بیشتر تقسیمات گروهی بر اساس مالکیت شرکت ها و شرایط عملیاتی ، اختلافات بین شرکت های دولتی و خصوصی و بین بنگاه های خوب و ورشکسته را آشکار می کند.