نویسندگان تحقیق می کنند که چگونه موقعیت یک شرکت در شبکه ای از اتحادهای بازاریابی بر عملکرد شرکتهایی که سطوح مختلفی از عدم اطمینان دارند ، تأثیر می گذارد. یک موقعیت برجسته تر – داشتن بسیاری از اتحادهای بازاریابی بهم پیوسته- معمولاً برای بهبود عملکرد یک شرکت تئوریزه می شود. با این حال ، ما می دانیم که موقعیت شبکه برجسته می تواند به جای اینکه عدم اطمینان زیاد باشد ، به عملکرد آسیب برساند. از نظر عملی ، این نتایج می تواند به محققان و متخصصان کمک کند تا تشخیص دهند که خطرات اتحاد بازاریابی از پاداش ها بیشتر است. از لحاظ تئوریکی ، آنها توضیح قابل قبولی را برای تحقیقات گذشته ارائه می دهند که نتوانسته اند رابطه مثبت بین اتحاد بازاریابی و عملکرد شرکت را تشخیص دهند.