خدمات تحویل بسته های سلف سرویس از طرف خرده فروشان تجارت الکترونیک به عنوان یک راه حل موثر برای تحویل “آخرین مایل” مورد حمایت قرار گرفته است و رفتار اتخاذ مصرف کنندگان نکته اصلی برای استفاده از این فناوری نوظهور است. هدف از پژوهش حاضر ، آزمایش تجربی تأثیر عوامل روانشناختی بر قصد رفتاری مصرف کنندگان آنلاین برای اتخاذ آن است. یک مدل UTAUT توسعه یافته توسعه یافته و ۵۲۵ پرسشنامه ساختاری جمع آوری شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که امید به عملکرد ، امید به تلاش ، تأثیر اجتماعی و شرایط تسهیل کننده عوامل تعیین کننده مثبت هستند ، در حالی که ریسک درک شده عامل منفی برای قصد رفتاری بود. تفاوت در قصد رفتاری در بین گروه های جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت زیرا ممکن است فرصتی برای تدوین استراتژی جدید برای ترویج کاربرد سرویس تحویل بسته های سلف سرویس برای تحویل مایل آخر فراهم شود.