این تحقیق با هدف بررسی سوء مدیریت مالی و مهاجرتی در ایتالیا در زمینه بحران اخیر پناهندگان انجام شده است. این مقاله با پرده برداری از نقش حسابداری به عنوان فناوری جهل در خدمت اهداف متعدد و متناقض یک کشور تکه تکه شده ، به مطالعات حسابداری قبلی در مورد فساد و مهاجرت کمک می کند. ما مشاهده کردیم که جاهلیت تا حدی از طریق حسابداری تولید می شود و دولت ایتالیا را از فشار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی بحران پناهندگان رهایی می بخشد. برخلاف درک مشترک فساد بعنوان استفاده از مناصب عمومی برای منافع شخصی ، نتیجه عدم کنترل و فساد ناشی از این جهل در نهایت به نفع منافع عمومی است. در این مقاله تولید مثل به عنوان روشی برای انجام مطالعات حسابداری انتقادی مطرح شده است و محققان حسابداری آینده را به کنترل کنترل کشورها بر قلمرو ، منابع و جمعیت از طریق تحقیق مهم در مورد استفاده استراتژیک و سیاسی جهل دعوت می کند.