هدف از این مطالعه ، مشخص کردن ترکیبات فعال کننده گلوتاتیون S- ترانسفراز (GST) از گیاهان دارویی بود. در میان ۲۶۵ نوع گیاهان دارویی ، Phellodendron amurense بالاترین فعالیت GST را با ۱۷۴٫۸٪ نشان داد. ترکیب فعال کننده GST از P. amurense حداکثر زمانی که با آب مقطر در ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ساعت تحت درمان قرار گرفت حداکثر استخراج شد. این ترکیب با اولترافیلتراسیون ، کروماتوگرافی فیلتراسیون ژل Sephadex G-10 و HPLC فاز معکوس خالص شد. ترکیب فعال شده GST خالص از P. amurense یک تتراپپتید جدید با یک توالی اسید آمینه از Ala-Pro-Trp-Cys و وزن مولکولی آن ۴۷۶D تخمین زده شد. این ماده همچنین اثر مهمی در موشهای تحت درمان با ۱-کلرو-۲،۴-دینیتروبنزن با دوز mg / kg وزن بدن نشان داد.