در این مطالعه ، ۱۲ نشانگر ریزماهواره از دو کتابخانه غنی شده با میکرونترنتی (AG، AC) از Aconitum brachypodum ساخته شده اند که با روش FIASCO ساخته شده اند. چندشکلی هر محل در ۲۴ فرد از A. brachypodum مورد بررسی قرار گرفت. تعداد آلل در هر مکان (NA) از ۲ تا ۴ متغیر بود. میانگین تعداد آلل میکرواستللیت ها ۲٫۵۸ در محل بود. هتروزیزگوزهای مشاهده شده (HO) و مورد انتظار (HE) در بازه زمانی به ترتیب از ۰٫۱۲۵ تا ۰٫۸۷۵ و ۰٫۱۱۷ تا ۰٫۶۱۲ به دست آمد. محتوای اطلاعات چند شکل (PIC) از ۰٫۱۱۰ تا ۰٫۵۳۱ متغیر است. در میان ۱۲ نشانگر ریز ماهواره ، سه انحراف از تعادل هاردی-وینبرگ به طور قابل توجهی. این نشانگرها مطالعات بیشتر در مورد ژنتیک جمعیت A. brachypodum را تسهیل می کند.