یک روش ساده برای تعیین همزمان کادمیوم و سرب در گیاهان دارویی با ولتامتری برش آندی پالس افتراقی ، با استفاده از الکترود قطره جیوه حلق آویز ، توسعه داده شد. غلظت پیش از فلزات در ۰٫۸ مول L-1 HCl در -۰٫۷۳ V برای ۱۸۰ ثانیه انجام شد. آماده سازی نمونه با استفاده از خشک کردن ۱٫۰ گرم نمونه های گیاهی ریز پودر شده به مدت ۲٫۵ ساعت در ۵۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. حد تعیین روش به ترتیب برای سرب و کادمیم به ترتیب ۱۲/۰ و ۰۱۰/۰ میلی گرم کیلوگرم در کیلوگرم بود. از این روش برای تعیین مقدار کادمیوم و سرب در نمونه های Hypericum perforatum ، Mikania guaco ، Mikania glomerata و Peamus boldus استفاده شد. نشان داده شده است که روش ولتامتری برای کنترل آلاینده ها در گیاهان دارویی مفید است.