این نخستین شماره ویژه ژورنال تحقیقات تجاری در مورد رفتار مصرف کننده اینترنت دارای سیزده مقاله است که از مقالات ارسال شده در زیر فراخوانی برای ارسال درخواست در ژانویه سال ۲۰۰۸ ارائه شده است. به سه دسته گسترده: مدل سازی بر اساس پارادایم S-O-R ، مدل سازی بر اساس مدل TAM و پیشرفت در پردازش اطلاعات مصرف کننده آنلاین. با راهنمایی های تحقیق آینده نتیجه گیری می شود.