در این مطالعه مقدماتی ، تأثیر اطلاعات نمره بازرسی بر رفتار مصرف کننده ارزیابی شده است. نظریه انگیزه محافظت برای بررسی اهداف رفتاری مصرف کننده ناشی از اطلاعات ایمنی مواد غذایی ارائه شده در پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه برای سنجش احتمال درک مصرف کنندگان از تغییر رفتار براساس تئوری انگیزه محافظت پس از خواندن اطلاعات مربوط به ایمنی مواد غذایی در رستوران در قالب گزارش های بازرسی ایجاد شده است. خلبان نشان داد که متدولوژی مورد استفاده برای جمع آوری داده ها صحیح است. در حالی که تعداد پاسخ دهندگان برای نشان دادن اهمیت بسیار اندک بودند ، چندین روند مهم ذکر شد. یکی از مهمترین یافته ها این بود که هزینه مقرون به صرفه برای انتخاب یک رستوران جایگزین با تعداد تخلفات افزایش یافت.