با جهانی شدن اقتصادی ، رفتار یک شرکت داخلی به طور قابل توجهی تحت تأثیر سیاست اقتصادی خارجی قرار دارد. در این مقاله رابطه بین سیاست پولی ایالات متحده و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه از شرکت های چینی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ بررسی شده است. در نهایت ، می بینیم که نرخ سود فدرال رزرو تأثیر مثبت و معناداری در سرمایه گذاری تحقیق و توسعه توسط شرکت های چینی ، به ویژه برای شرکت های کوچک دارد. بنگاههای اقتصادی و پایدار. علاوه بر این ، سایر پروسس های نوآوری ، از جمله تشدید محصولات جدید و حق ثبت اختراع ، همچنین با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هدایت می شوند.