سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶
عنوان به انگلیسی:
An experimentalstudytoinvestigatetheimpactofimageinteractivity
on theperceptionofluxuryinanonlineshoppingcontext
منبع گذاری apa:
Beuckels, E., & Hudders, L. (2016). An experimental study to investigate the impact of image interactivity on the perception of luxury in an online shopping context. Journal of Retailing and Consumer Services, 33, 135-142.
دانلود مقاله به صورت رایگان
برای ترجمه در فرم زیر سفارش دهید

لطفا صبر کنید