سال انتشار مقاله : ۲۰۱۹
عنوان انگلیسی:
Clicking the boredom away – Exploring impulse fashion buying behavior
online
منبع به فرمت apa:
Sundström, M., Hjelm-Lidholm, S., & Radon, A. (2019). Clicking the boredom away–Exploring impulse fashion buying behavior online. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 150-156.
دانلود مقاله به صورت رایگان
جهت ترجمه فرم را پر نمایید:

لطفا صبر کنید