انتشار اشعه ایکس ناشی از پروتون (PIXE) و تکنیک انتشار اشعه γ ناشی از پروتون (PIGE) برای تعیین عناصر ضروری و ردیابی در برخی از گیاهان دارویی که معمولاً در شمال شرقی هند استفاده می شوند ، استفاده شده است. عناصر سبک مانند Na ، Mg ، Al و P توسط PIGE تعیین می شوند در حالی که عناصر Z متوسط ​​مانند K ، Ca ، منگنز ، آهن ، مس ، روی ، روی ، سرب و Sr توسط PIXE تعیین می شود. تجزیه و تحلیل بر روی گلوله ها (اهداف ضخیم) تهیه شده با استفاده از پودر نمونه ها انجام می شود که به نوبه خود ، پس از یک سری مراحل پردازش بدست می آیند. مواد مرجع تصدیق شده بیولوژیکی (CRMs) به عنوان استاندارد برای تعیین کمیت خدمت کرده اند. این عناصر در غلظتهای مختلفی در گیاهان مورد مطالعه وجود دارند ، که محتویات منگنز و روی به ویژه در نمونه های خاص بسیار زیاد است. خواص دارویی موجود در این گیاهان با توزیع عناصر آنها در ارتباط است.