ارتباط واسطه رایانه ای (CMC) اغلب به عنوان ابزاری برای بازاریابی سازمانی و تحقیقات مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله به بررسی ساختار اساسی اهداف ارتباطی گیرنده پیام و تأثیر آنها بر اقناع پذیری در متن CMC می پردازد. با گسترش تحقیقات قبلی در مورد ساختار اهداف اولیه و ثانویه ، ما پنج هدف ارتباطی خاص را که برای گیرندگان مهم هستند شناسایی کردیم. ما یک تمرین آنلاین را انجام دادیم که در آن افراد به پیامی پاسخ می دهند که از آنها خواسته می شود وقت خود را داوطلب کنند. نتایج نشان می دهد که هر پنج هدف ارتباطی برای یک یا چند شاخص ترغیب کننده از جمله نگرش به موضوع ، اعتبار منبع ، کیفیت اطلاعات درک شده و قصد رفتاری برای مطابقت با درخواست مهم هستند.