این تفسیر جایگزین چشم انداز سیگنالینگ در ترکیب هیئت تحریریه است که توسط Endenich و Trapp ارائه شده است (۲۰۱۸). تحت این جایگزین ، هیئت تحریریه آنقدر ترجیحات ویرایشگر را نشانه گذاری نمی کنند ، زیرا منعکس کننده ترجیحات نشان داده شده توسط ارسالی به این مجله است. این گزینه جایگزین هدف تقویت تنوع علمی ، حتی برای ویراستارانی که این هدف را دارند ، پیچیده است. این تفسیر با فراخوانی برای برقراری ارتباط موثرتر به عنوان کلید پیشرفت واقعی در ساختن پل ها بین سنت های مختلف تحقیق حسابداری ، بسته می شود.