با استفاده از نمونه شرکتهای ذکر شده از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در بازارهای سهام A بورس اوراق بهادار شانگهای ، ما بررسی می کنیم که چگونه متن متنی بر ارزش آتی شرکت براساس ۴۶۹۴ گزارش سالانه تأثیر می گذارد. ما می دانیم که لحن بحث و تحلیل مدیریت (MD&A) سیگنال انتظارات مدیران از شرکت را می فرستد و تأثیر طولانی مدت بر پاسخ های بازار ایجاد می کند. ما نشان می دهیم که شرکتهایی که دارای MD و A خوش بینانه تر هستند ، تمایل به ارائه ارزش شرکت بالاتر دارند. ما بیشتر می دانیم که چنین تأثیراتی برای بنگاه هایی که مدیران پردرآمدتر دارند و مدیران مستقل تری دارند تضعیف شده است. نتایج تجربی ما به یک باتری از چک قوی است.