رسانه های اجتماعی با بیش از ۸۰ درصد از آنها به یکی از بزرگترین محیط های تعامل انسان تبدیل شده است
آمریکایی ها بیش از چهار برابر شدن در گذشته از رسانه های اجتماعی و هزینه های شرکت در بازاریابی رسانه های اجتماعی استفاده می کنند
دهه با این حال ، در مورد اثرات شخصی سازی آگهی در زمینه رسانه های اجتماعی ، اندکی شناخته شده است. این تحقیق
یک مدل جامع از تبلیغات شخصی را در توسعه برند مصرف کننده توسعه داده و آزمایش می کند
برداشت با استفاده از ۲۴۲ پاسخ جمع آوری شده از آمازون مکانیک ترک. نتایج حاکی از شخصی سازی ادراک شده است
بر تعامل نام تجاری مصرف کننده و دلبستگی برند تأثیر مثبت می گذارد ، هر دو کیفیت درک شده را بهبود می بخشد
وفاداری به مارک های تبلیغ شده در فیس بوک.