تحقیقات قبلی مصرف کننده بر اهمیت درک تأثیر کلان مصرف مصرف کننده بر محیط زیست تأکید کرده است. با این حال ، در این زمان ، هیچ ابزاری برای تعیین سطح و / یا مسیر آن اثر وجود ندارد. بنابراین ، هدف از این تحقیق سه گانه است: اول ، معرفی مدل STIRPAT به صنعت بازاریابی؛ دوم ، برای شروع گسترش آن؛ و سوم ، ارائه پیشنهادهایی برای استفاده آینده از STIRPAT در زمینه بازاریابی. مدل STIRPAT به طور سنتی به عنوان برآورد تصادفی (ST) از اثرات محیطی (I) با استفاده از رگرسیون (R) بر جمعیت (P) ، رونق (A) و فناوری (T) تعریف می شود. ما جنبه PAT مدل را گسترش می دهیم تا عناصر دیگری از رفتار مصرف کننده مانند هزینه مصرف کننده ، مصرف کالاهای مادی و شدت انرژی آن کالاها را در بر بگیرد. نتایج و پیشنهادات ما برای گسترش آینده STIRPAT برای بازاریابی داده می شود.