INAMAPLA II یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر مدل است. دو نوع کلی از مدل های دینامیکی برنامه ریزی نیروی انسانی در مدل مدل گنجانیده شده است: مدل جریان و مدل جریان کسری جریان سیستم های نیروی انسانی. ساختار مدل ها مطابق با اهداف سیستم نیروی انسانی تولید می شود. به طور هوشمند با ترکیب مشکلات اساسی ایجاد شده در پایه مدل ، نه تنها برنامه هایی که به خوبی تعریف شده اند برای تحول مطلوب سیستم نیروی انسانی قابل توسعه است بلکه می توان پاسخ هایی را حتی برای پرس و جوهای پیچیده تر که در فرایند مدیریت نیروی انسانی بوجود می آیند در تعامل با INAMAPLA II نیز می توان ارائه داد.