در این مقاله با استفاده از تئوری Use and Gratifications (UGT) ، به بررسی چگونگی تأثیر اجتماعی دیجیتال ContentMarketing (DCM) در جهانگردی مواد غذایی منجر به ارتباط الکترونیکی کلمه به دهان (e-WOM) می شود. به طور خاص ، این مقاله بررسی می کند که چگونه DCM می تواند تأثیر اجتماعی ایجاد کند ، و به نوبه خود ، بررسی می کند که چگونه این تأثیر اجتماعی می تواند منجر به WOM الکترونیکی شود. نمونه ای از ۷۰۷ جهانگردان چینی یک نظرسنجی آنلاین را انجام دادند. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارتباطات مثبت بین سرگرمی محتوا (CE) و تأثیر اجتماعی اطلاعاتی (ISI) و بین خود بیان (SE) و تأثیر اجتماعی هنجاری (NSI) یافت شد. اطلاعات محتوا (CI) و تعامل اجتماعی (SI) با NSI و ISI رابطه مثبت داشتند. NSI و ISI بر e-WOM تأثیر مثبت گذاشتند. تأثیرات اجتماعی نقش واسطه ای بین DCM و e-WOM بازی کرده است. این مطالعه یک مبنای نظری برای بررسی بیشتر DCM در گردشگری مواد غذایی ، به ادبیات نظریه تأثیر اجتماعی می افزاید ، و احتمالاً تحقیقات بیشتری را برای تجارت الکترونیکی در گردشگری مواد غذایی به دنبال خواهد داشت.