انتشار دانش پرستاری برای بسیج رو به جلو حرفه پرستاری امری ضروری است. ارائه پوستر ابزاری برای ارتباط با ارزش برای پرستاران است تا دانش خود را درمورد تحقیقات ، کیفیت یا کار در زمینه بهبود فرآیند منتشر کنند. به طور کلی ، پرستاران هنگامی که چکیده های آنها برای ارائه پذیرفته می شود ، هیجان زده می شوند. با این حال ، وقتی هیجان شروع به فکر کردن “بعد بعدی” چیست ، این هیجان به سرعت از بین می رود. در این مقاله ۵ Cs برای تهیه یک پوستر مؤثر ارائه شده و نکات مفیدی برای تهیه و چگونگی ارائه کارآمد پوستر ارائه شده است.