اشتیاق معلمان یک عامل اصلی آموزش مؤثر ، به نفع رفتار بهزیستی و معلمی معلمان و پیامدهای شناختی ، عاطفی و انگیزشی دانش آموزان است. تحقیقات تا حدود زیادی اثرات مثبت آن را مورد بررسی قرار داده اند ، در حالی که از تعامل عوامل ایجاد شوق معلمان غافل می شوند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین انگیزش (خودکارآمدی معلمان) ، عاطفی (احساسات مثبت) و عوامل بهزیستی (رضایت شغلی) در شکل گیری شوق و تجربه شغل معلمان انجام شد. نمونه ای از ۵۳۶ معلم دبیرستان در یک مطالعه پیگیری با تأخیر زمانی تقریبا شش ماه شرکت کردند. نتایج تأیید کرد که تأثیر مثبت با اشتیاق مستقیم و غیرمستقیم از طریق خودکارآمدی و رضایت شغلی مرتبط است.