در این مقاله ، رفتار نامتقارن مدل نیروی فشار ترکیبی ترکیبی همگن با این فرض که بردار سهام مورد نظر و سیاست استخدام با گذشت زمان ثابت شده است ، مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل نیروی ترکیبی فشار-کشش ، تحرک داخلی یک سیستم پرسنلی با هر دو انتقال فشار و فشار قابل تنظیم است. بر اساس این ویژگی ها ، ما با تدوین مدل نیروی ترکیبی فشار و کشش مخلوط با استفاده از ماتریس انتقال خاص ، بیان و بررسی می کنیم و پویایی سیستم پرسنل را با استفاده از ماتریس انتقال خاص ، که نشان می دهیم خواص جالبی دارد. ما نشان می دهیم که تحت شرایط خاص بردار سهام همگرا می شود. یک فرم تحلیلی صریح برای این بردار سهام محدود پرسنل یافت می شود.