ما به بررسی مشکل کارکنان در صلح آرام ، یکی از مهمترین گذرگاه های مرزی ایالات متحده و کانادا ، با هدف کاهش تأخیر زمان بدون به خطر انداختن کارآیی غربالگری امنیتی می پردازیم. تجزیه و تحلیل داده های ما نشان می دهد که چگونه میزان ورود وسایل نقلیه بر حسب روز و روز هفته تغییر می کند و اینکه نرخ خدمات در هر غرفه با زمان روز و تعداد غرفه های فعال بطور قابل توجهی متفاوت است. ما یک مدل صف زمان متغیر برای ثبت این پویایی ها و استفاده از داده های تجربی برای تخمین پارامترهای مدل با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه پیشنهاد می کنیم. سپس ما وظیفه کارکنان را به عنوان یک مشکل برنامه نویسی عدد فرموله می کنیم و یک برنامه نیروی کار تقریبا بهینه به دست می آوریم. شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست پیشنهادی ما برای نیروی کار در برنامه موجود از نظر میانگین تأخیر حدود ۱۸٪ بهبود می یابد بدون افزایش کل ساعات کار کارمندان مرز.