هدف اصلی این مقاله شناسایی یک مدل مفهومی برای ادغام ابزارهای استراتژیک مدیریت بازاریابی در رابطه بین این سازمان در بازار B2B در رومانی و تأمین کنندگان آن است. برای اینکه بتوانید چگونگی استفاده از الگوی مفهومی ادغام بازاریابی استراتژیک در رابطه با تأمین کنندگان را از طریق شرکتهای رومانیایی در زمینه B2B بکار ببرید ، یک تحقیق کمی انجام شده است که به عنوان اهداف اصلی برای شناسایی اهداف موجود است. معیارهای اصلی مورد استفاده سازمانها در تقسیم بندی ، هدفگیری و تعیین موقعیت تأمین کنندگان خود و همچنین برای مشخص کردن چه نوع ارتباطی بین شرکتها در زمینه B2B در رومانی و تامین کنندگان اصلی آنها وجود دارد. کل تئوری بازاریابی به ایده مشتری و مشتری مداری بستگی دارد و از این طریق ، سازمان های مفهومی به همان اندازه موفق می شوند که واکنش های خود را با تحولات و تغییرات در محیط بازاریابی تطبیق دهند. به تبع آن ، این تئوری بازاریابی با قرار دادن در مرکز متدولوژی علمی خود و ایجاد بازار و ارتباط شرکت با مشتریان خود شکل گرفته است. تحقیقات ما ، ما را به این نتیجه رسانده است که ، به ویژه در بازارهای B2B ، سازمانها فعالیتهای بازاریابی خود را نه تنها بر رابطه با مشتریان بلکه بر رابطه با تأمین کنندگانشان متمرکز می کنند. در زنجیره تأمین ، شرکتها به عنوان خریدار و همچنین به عنوان مشتری برای تأمین کنندگان کالا ، منابع مالی و نیروی کار ظاهر می شوند. مدل کلاسیک که روابط یک شرکت را با تأمین کنندگان خود توصیف می کند ، شرکت اکتساب را “غیرفعال” توصیف می کند ، نقش “فعال” یکی از تأمین کنندگانی است که سازمان خرید آن را مانند مشتری می نماید. اگرچه در موارد متعددی شرکت خریدار نقش “فعال” ایفا می کند ، بنابراین می تواند در مورد یک روش استراتژیک متفاوت (یک روش فعال) بحث کند.