در این مقاله به بررسی نتایج اخیر سرمایه گذاری خارجی نمونه کارها مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مؤسسات کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبت دارد. وعده از بنگاهها برای بهبود حاکمیت (به منظور جمع آوری وجوه از افراد خارجی) در صورت تلاقی در بورس اوراق بهادار ایالات متحده ، اعتبار بیشتری دارند. افشای دقیق مورد نیاز ایالات متحده در اختیار تنظیم کنندگان داخلی است که تحت فشار قرار می گیرند تا از استانداردهای جهانی پیروی کنند. من با استفاده از ۴۸ کشور در حال توسعه ، نشان می دهم که بازشدگی بیشتر سهام و اوراق بهادار منجر به کیفیت بهتر نهادهای مرتبط می شود. من هم از یک آزمایش طبیعی استفاده می کنم ، خروج بحران مالی ۲۰۰۸ و برآورد ۲SLS / IV برای بررسی مسائل مربوط به درون زایی.