ما تأثیر انگیزه های اختصاصی و هزینه های آژانس را بر کیفیت و کمیت افشای سگمنت و چگونگی تصویب اصل SNRS 8 بر این تاثیر بررسی می کنیم. با استفاده از داده های دستی جمع آوری شده ، نتایج ما نشان می دهد که هزینه های اختصاصی و نمایندگی نقش مهمی در تعیین کیفیت و کمیت افشای بخش دارند. ما می دانیم که هزینه های اختصاصی یک دلیل خاص برای ارائه کیفیت افشای بخش پایین تر پس از IFRS 8 است. نتایج ما همچنین نشان می دهد که انتخاب افشای بخش بنگاه ها به بعد افشای وابسته است. این نتایج به بحث در مورد در مورد IFRS 8 کمک می کند و پیامدهای ارزشمندی برای تنظیم کننده های حسابداری دارد.