این مقاله تفسیری در مورد آینده گزارشگری مالی در اروپا و چگونگی ارتباط تحقیقات در زمینه حسابداری می تواند برای سیاستگذاران مرتبط باشد. ترکیب بورس تحصیلی در حسابداری با بورس تحصیلی در مدیریت می تواند بینش درمورد موضوعات ملی و جهانی را فراهم کند که در آن حسابداری اطلاعاتی را که در تصمیمات مدیریتی در سطح خرد و تصمیمات سیاسی در سطح کلان تأثیر می گذارد ، برقرار می کند. این مقاله نمونه هایی از تحقیقات اخیر در گزارشگری مالی را ذکر می کند و به برنامه های کاری فعلی سیاست گذاران پیشرو برای نشان دادن پتانسیل تأثیر محققان برای تأثیرگذاری بر روی خط مشی اشاره می کند. زمینه گزارشگری مالی ، در سطح ملی و جهانی و داده های موجود در حوزه عمومی ، فرصت های مداوم را برای محققان در مورد مسائل حسابداری در بخش خصوصی و بخش عمومی فراهم می کند.