انسان در گذر زمان همواره به یک شکل به آثار هنری نگاه کرده و تنها با یک سبک حفاظت مواجه نبوده است قدمت مرمت را می توان برابر با قدمت انسان ابزارساز دانست و آن زمان که انسان اولیه ساخت ابزار مفید از محیط پیرامونش را فراگرفت بطور طبیعی مجبور ش د که روش تعمیر اشیای فرسوده یا شکسته را نیز بیاموزد. یکی از منابع اطلاعاتی مفید درباره مرمتهای ابتدایی خود اشیای موجود از آن زمان هستند زیرا در گذشته بسیاری از اقوام از وسایل و لوازم بستگان خود استفاده می کردند و طبیعتا در مواقع لزوم تعمیرات هم بر روی این اشیاء انجام می دادند.