بدنه قابل توجهی از تحقیقات نشان داده است که آموزش حسابداری به درک حسابداری باریک و کلیشه ای که دانش آموزان از حسابداری دارند ، کمک می کند ، و بین آموزش حسابداری و عمل ارتباط وجود دارد. با این وجود ، فقط تحقیقات محدودی درباره این امر صورت گرفته است. این مطالعه به بررسی چگونگی کتابهای درسی حسابداری متمرکز شده توسط دانشگاههای نیوزلند در این نگرانی ها می پردازد. با توجه به اینکه سه از پنج کتاب درسی پذیرفته شده اقتباسی از کتاب های درسی آمریکایی و دیگری کتاب درسی آمریکایی است ، این یافته ها برای مربیان و نویسندگان فراتر از نیوزیلند تأثیر دارد. این مقاله در تلاش برای بازتاب بهتر رویه حسابداری ، نویسندگان و ناشران کتابهای درسی را فراخوانی می کند تا زمینه وسیع تری را که حسابداری در آن فعالیت می کند و تأثیر فناوری بر فرآیند حسابداری همانطور که در حال حاضر انجام می شود ، تصدیق کنند.